_ YO TALK STATION

Blog học Tiếng Anh

16/04/2021

Bắt đầu và kết thúc một email bằng Tiếng Anh thế nào?

Hi, guys!We hope you’re all well!Bạn thích cách chào nào nhất khi người khác chào bạn: “Hello, guys!” “Hi, guys” hay […]