_ YO TALK STATION

Blog học Tiếng Anh

14/04/2021

Những từ lóng của “Money”

Cũng như mọi loại ngôn ngữ, trong Tiếng Anh cũng có những từ lóng được gọi là “slang” để chỉ về […]