_ YO TALK STATION

Blog học Tiếng Anh

12/05/2021

4 cách để nói “xin lỗi”

ầu hết các ngôn ngữ thường phong phú về từ đồng nghĩa và tiếng Anh cũng không nằm ngoài nhận định […]