fbpx

“There was” và “there were” trong thì quá khứ đơn