Thì hiện tại hoàn thành với “since”, “for” và “just”